Aktualności
Konkurs - zegarek od YouTime
2021-07-20

Lubicie konkursy? My kochamy. Kolejny cykl Zegarek od YouTime rozpoczynamy zegarkiem Guess.  Nie lada gratka dla Panów i Pań - do wygrania jeden zegarek z kolekcji damskiej lub męskiej. Najnowsze modele i dowolność wybrania nagrody spośród całkiem pokaźnej puli.

Zadanie konkursowe

Opublikuj zrobione przez siebie zdjęcie przedstawiające osobę wykonującą gest przerwy tzw. Break Time (gest widoczny na bannerze). Pamiętaj, że ocenimy Twoją pomysłowość.

Zdjęcia można zamieszczać:

a) na Facebooku - w komentarzu pod postem konkursowym

b) na Instagramie - na swoim profilu z oznaczeniem @youtime.pl i #czasnaprzerwę #zegarekodyoutime

Ikony z odnośnikami do naszych profili znajdują się w górnym prawym rogu strony.

 

Będzie nam miło jak polajkujesz nasz profil :)

Nagrody

Do wygrania jeden zegarek męski lub damski spośród pokaźnej puli nagród.

Kliknij w obrazek, aby zobaczyć pełen katalog nagród.

https://drive.google.com/file/d/1ANGXN6-K9-X4iKdge8fLMRIQImyYKgRz/view?usp=sharing
Pełny regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Zegarek od YouTime”

(„Regulamin”)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Zegarek od YouTime” („Konkurs”).

Organizatorem konkursu jest Grupa Sterion sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-626), przy Al. Niepodległości 58, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. pod numerem KRS 0000573731, REGON 362419879, NIP 5213705170, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000 zł („Organizator”).

Konkurs ma na celu wybranie najlepszych fotografii przedstawiających osobę wykonującą gest przerwy tzw. Break Time widoczny na bannerze głównym („Zdjęcia”).

Fundatorem nagród przyznawanych w ramach Konkursu jest Organizator.

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie, które posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski posiadające zarejestrowane i zweryfikowane konta w portalu Facebook lub Instagram („Uczestnicy”).

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

Nadto, poprzez przystąpienie do Konkursu, każdy z Uczestników oświadcza, że:

zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook lub Instagram;

wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram.

 

§ 3

MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 21.07. 2021 roku do dnia 06.08.2021 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portali internetowych facebook.com („Facebook”) i instagram.com („Instagram”), przy czym Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, w związku z czym ani Facebook, ani Instagram nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu biorąc w nim udział potwierdzają, że zdają sobie sprawę, że nie są uprawnienie do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń związanych z Konkursem wobec portali Facebook i Instagram.

 

§ 4

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie Zdjęcia przedstawiającego osobę wykonującą gest przerwy tzw. Break Time, widoczny na bannerze głównym („Zdjęcia”) oraz przesłanie go w komentarzu pod postem konkursowym w portalu Facebook lub w portalu Instagram (publikacja zdjęcia na profilu uczestnika – funkcja Instagram Feed – i oznaczenie zdjęcia @youtime.pl i hashtagami: #czasnaprzerwę #zegarekodyoutime

W czase trwania Konkursu każdy uczestnik może przesłać tylko jedno (1) Zdjęcie. Uczestnictwo tej samej osoby w Konkursie za pośrednictwem różnych kont w portalu Facebook lub Instagram stanowi rażące naruszenie Regulaminu, które może wiązać się z wykluczeniem z udziału w Konkursie przez Organizatora.

Organizator sprawdza zgodność nadesłanych przez Użytkowników Zdjęć z regulaminem. Jeśli Zdjęcie nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć osobę konkursu na zasadach opisanych w §7 Regulaminu.

Czas trwania konkursu określony jest w § 3 ust. 1 powyżej. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook lub za pośrednictwem publikacji w portalu Instagram.

Po zakończeniu Konkursu, komisja konkursowa złożona z pracowników lub współpracowników działu marketingu Organizatora przystąpi do oceny nadesłanych Zdjęć pod kątem pomysłowości, estetyki, techniki wykonania i ogólnych walorów artystycznych. Komisja konkursowa ma prawo uwzględnić również aktywność danego Uczestnika na portalu Facebook lub portalu Instagram Organizatora.

Po zakończeniu Konkursu, spośród Zdjęć przesłanych w trakcie jego trwania, komisja konkursowa wybierze jedno (1) zwycięskie Zdjęcie. Nadto, Organizator wedle swojego uznania może przyznać dowolną liczbę wyróżnień.

Informacje o Zwycięskim Zdjęciu i wyróżnieniach zostaną opublikowane na portalu Facebook i portalu Instagram Organizatora. Uczestnik będący autorem Zwycięskiego Zdjęcia i osoby wyróźnione zostaną o tym poinformowane dodatkowo za pośrednictwem bezpośredniej wiadomości.

 

§ 5

NAGRODY

Nagrodami w Konkursie jest jeden zegarek marki Guess (damski lub męski) wybrany spośród gamy zegarków oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem strony youtime.pl, który będzie przyznany autorowi Zwycięskiego Zdjęcia („Laureaci”). Wedle własnego uznania, Organizator może przyznać także dodatkowe nagrody wyróżnionym Zdjęciom.

Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria przyznania nagrody.

Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna nagroda.

Laureat Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub portalu Instagram lub za pośrednictwem maila na adres biuro@youtime.pl w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody najpóźniej w ciągu siedmiu (7) dni od ogłoszenia wyników Konkursu na portalu Facebook i portalu Instagram.

Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a podatek od nagród pokrywa Organizator.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub
w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych,
w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane kontaktowe Organizatora zostały wskazane w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

Organizator będzie przetwarzać dane Uczestników w celu:

przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania nagród laureatom, opublikowania nazwisk laureatów na stronie internetowej i w portalach Facebook i Instagram (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora tj. do rozpatrzenia, wniosków oraz odwołań, ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

wypełnienia spoczywających na Organizatorze obowiązków prawnych wynikających m.in. z ustawy o rachunkowości, związanych z przechowywaniem dokumentów księgowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 4 dane osobowe Uczestników mogą zostać przekazane podmiotom lub organom, którym Organizator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Wzięcie udziału w konkursie oznacza również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych przez Organizatora.

 

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj.:

w zakresie przeprowadzenia Konkursu – przez okres do czasu zakończenia Konkursu, wręczenia nagród laureatom i publikacji wyników Konkursu lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,

 w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora przez okres niezbędny do rozpatrzenia odwołania/reklamacji, okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń Organizatora lub obrony przed roszczeniami,

w zakresie, w jakim Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie na podstawie zgody, mają oni prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

w zakresie wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków wynikających z przepisów prawa przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie rezygnację z udziału w Konkursie.

Organizator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z RODO Uczestnikom przysługują prawa do:

uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, (art. 15 RODO),

sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

usunięcia swoich danych osobowych - prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

przenoszenia swoich danych do innego administratora (art. 20 RODO),

prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora. W takim przypadku Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestników, chyba że wykażą istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).

Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają oni, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 7

REKLAMACJE

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu.

Reklamacje można zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres: biuro@youtime.pl z dopiskiem „Konkurs”.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w zakresie reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

 

§ 8

PRAWA AUTORSKIE

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie Zdjęcia przez Organizatora. Zgoda ta stanowi udzieloną Organizatorowi licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Zdjęcia na następujących polach eksploatacji: publikowanie w portalach internetowych Instagram i Facebook, publikowanie na stronie internetowej Organizatora lub podmiotów z nim powiązanych oraz obróbka i edycja. Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie na okres jednego roku.

 

Z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa wszelkie prawa autorskie, na wszelkich znanych w chwili rozpoczęcia Konkursu polach eksploatacji (w tym do ich powielania, publikacji i obróbki) do Zwycięskich Zdjęć, stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu, a jego interpretacja należy do Organizatora.

Tekst Regulaminu Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w portalu Facebook i portalu Instagram Organizatora.

Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez właściwe sądy polskie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja
o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie w portalu Facebook, portalu Instagram i na stronie Internetowej Organizatora.